ระบบงานสารบรรณศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9
ลำดับ กลุ่มงาน หนังสือเอกสารขาเข้า ! กำลังดำเนินการ! ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว!
1 กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 125 25 100
2 กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ - - -
3 กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม - - -
4 กลุ่มคุุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ - - -
5 กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ - - -
6 กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ - - -