1.เปิดเผยข้อมูลสาธารณะและมาตรการป้องกันการทุจริตระดับหน่วยงาน (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

OIT2566 Click

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ || เอกสาร 2565 ✅ ||
2.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ || เอกสาร 2566

1.ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ || เอกสาร2566
2.ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) || เอกสาร2566
3.ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน || เอกสาร2566

1.การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” || เอกสาร2566เอกสาร2566
2.ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) || เอกสาร2566
3.รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน || เอกสาร2566เอกสาร2566
4.แบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ || เอกสาร2566
5.รายงานผลการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู || เอกสาร2566

1.กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากร ข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ 2565 || เอกสาร2566เอกสาร2566
2.กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากร คนดีศรี สบส. พ.ศ. 2566 || เอกสาร2566
3.กิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ || เอกสาร2566เอกสาร2566

1.เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการในโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 || วิดีโอภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม
2.ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) || เอกสาร2566 ✅ ||
3.รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน || เอกสาร2566